Algemene voorwaarden spooktocht in leiden per 01-09-2022

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Raydea Productions, gevestigd aan Annie van Eesstraat 19, 2331JR te Leiden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75467879.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Spooktochtinleiden.nl een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de Wederpartij en Spooktochtinleiden.nl gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee nl zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van een of meerdere Tickets, welke op vertoon daarvan recht geven op toegang tot een door Spooktochtinleiden.nl op een bepaalde dag en gedurende een bepaald tijdsbestek georganiseerde Spooktocht.
 6. Ticket: iedere in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij per e-mail geleverde e-ticket dat op vertoon toegang geeft tot de Spooktocht.
 7. Spooktocht: iedere door nl georganiseerde spooktocht op een bepaalde tijd en binnen een bepaald tijdsbestek, waartoe het Ticket toegang biedt.
 8. Website: spooktochtinleiden.nl.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Wederpartij gericht aanbod van Spooktochtinleiden.nl en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten waarbij na totstandkoming daarvan tussen Partijen is overeengekomen dat, in het kader van dezelfde Overeenkomst, op verzoek van de Wederpartij nog een of meerdere extra Tickets worden geleverd.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Spooktochtinleiden.nl is vrijblijvend, afhankelijk van het seizoen en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van Spooktochtinleiden.nl, van Tickets en van Spooktochten. nl kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij. In geval voorafgaand aan zodanige herroeping reeds betaling aan Spooktochtinleiden.nl heeft plaatsgevonden, zal Spooktochtinleiden.nl onverwijld zorgdragen voor terugbetaling aan de Wederpartij, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op enige verdergaande compensatie.
 2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Spooktochtinleiden.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Naast het aanbod van Tickets middels het online bestelproces op de Website, is het mogelijk dat Spooktochtinleiden.nl Spooktochten op aanvraag van de Wederpartij kan verzorgen tegen aangepaste tarieven. De Wederpartij kan daartoe middels het contactformulier op de Website een aanvraag indienen. De Wederpartij ontvangt vervolgens een vrijblijvend aanbod per e-mail. De minimale afname in dat geval bedraagt twaalf Tickets, ook indien minder deelnemers bij de Spooktocht verschijnen.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Spooktochtinleiden.nl op de daartoe door Spooktochtinleiden.nl aangewezen wijze heeft aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle eventuele aanvullende voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld, waaronder mede begrepen kan zijn betaling van de door de Wederpartij verschuldigde prijs. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zal nl de totstandkoming van de Overeenkomst vervolgens per e-mail aan de Wederpartij bevestigen.

ARTIKEL 4. | ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Omdat de Overeenkomst voorziet in het verlenen van diensten door Spooktochtinleiden.nl met betrekking tot vrijetijdsbesteding en in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming van is voorzien, komt het wettelijke recht van ontbinding (herroepingsrecht) niet aan de Consument toe.

  ARTIKEL 5. | BETALINGEN EN LEVERING VAN TICKETS
 1. Betaling van Tickets dient te geschieden op een van de daartoe door Spooktochtinleiden.nl aangewezen betaalmethoden. De Wederpartij is gehouden tot volledige vooruitbetaling. Spooktochtinleiden.nl is niet eerder gehouden de Tickets te leveren dan nadat de Wederpartij het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Spooktochtinleiden.nl verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.
 2. Bestelde en betaalde Tickets worden geleverd op het door de Wederpartij opgegeven e-mailadres. Spooktochtinleiden.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Wederpartij een onjuist e-mailadres heeft opgegeven.

ARTIKEL 6. | TOEGANG TOT EN UITVOERING VAN DE SPOOKTOCHT

 1. Deelname aan een Spooktocht door een kind jonger dan 16 jaar is uitsluitend toegestaan onder begeleiding van een volwassen deelnemer. nl adviseert deelname aan een Spooktocht uitsluitend voor personen vanaf 12 jaar. Deelname door personen jonger dan 12 jaar is volledig voor eigen risico van de begeleidende deelnemer. In geval een deelnemer jonger dan 16 jaar zonder begeleiding verschijnt, weigert Spooktochtinleiden.nl de toegang voor de betreffende deelnemer zonder dat aanspraak wordt gemaakt op terugbetaling van de prijs van het betreffende Ticket of op enige andere compensatie.
 2. Iedere deelnemer aan de Spooktocht dient ongeveer tien minuten vóór aanvang van de Spooktocht aanwezig te zijn op de op het Ticket aangegeven locatie. Ieder Ticket wordt eenmalig aan de Wederpartij verstrekt en geeft recht op toegang tot de Spooktocht aan één persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De deelnemer aan de Spooktocht dan wel Wederpartij dient het Ticket te tonen aan de hand van zijn/haar smartphone, dan wel als uitgeprint exemplaar. Indien de noodzakelijke informatie op het Ticket niet kan worden getoond als gevolg van een aan de Wederpartij of deelnemer toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat een uitgeprint Ticket is beschadigd of onduidelijk is afgedrukt, is Spooktochtinleiden.nl gerechtigd de toegang tot de Spooktocht te weigeren zonder gehouden te kunnen worden tot terugbetaling van de voor het Ticket betaalde prijs of enige andere compensatie.
 3. Het Ticket geeft de houder daarvan recht op toegang tot de Spooktocht. Slechts de houder van een geldig Ticket die het Ticket als eerste aan Spooktochtinleiden.nl toont, verkrijgt toegang tot de Spooktocht. Spooktochtinleiden.nl mag ervan uitgaan dat de houder van een geldig Ticket ook de rechthebbende daarop is. De deelnemer aan de Spooktocht dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Spooktochtinleiden.nl verstrekte Ticket.
 4. Tijdens de Spooktocht worden verhalen verteld die geheel of gedeeltelijk zijn verzonnen. De Wederpartij begrijpt dan ook dat de Spooktocht grotendeels berust op fantasie. nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste interpretatie van de tijdens de Spooktocht vertelde verhalen.

ARTIKEL 7. | ANNULERING & VERPLAATSING VAN DE SPOOKTOCHT DOOR SPOOKTOCHTINLEIDEN.NL

De Spooktocht vindt, behoudens overmacht, zoals ziekte of andere persoonlijke omstandigheden betreffende de vanwege Spooktochtinleiden.nl aanwezige begeleider, altijd doorgang, ook bij regen, sneeuw en andere slechte weersomstandigheden, tenzij sprake is van code geel, code oranje of code rood voor de provincie Zuid-Holland tijdens het tijdstip van de Spooktocht zoals vastgesteld door het KNMI. Indien de Spooktocht als gevolg van overmacht, code geel, code oranje of code rood door Spooktochtinleiden.nl wordt geannuleerd, doet Spooktochtinleiden.nl daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij en zal het door de Wederpartij betaalde bedrag zo spoedig mogelijk worden terugbetaald, zonder dat de Wederpartij aanspraak op enige verdergaande compensatie.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, evenmin als voor schade tijdens of in verband met de uitvoering van de Spooktocht voor de Wederpartij of de vanwege haar aanwezige deelnemers ontstaan.
 2. nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies en gederfde winst.
 3. De aansprakelijkheid van Spooktochtinleiden.nl is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Spooktochtinleiden.nl betrekking heeft.
 4. De Wederpartij vrijwaart Spooktochtinleiden.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Spooktochtinleiden.nl toerekenbaar is. In het bijzonder vrijwaart de Wederpartij Spooktochtinleiden.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de Spooktocht schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij of een door haar bij de Spooktocht betrokken deelnemer toerekenbaar is, bijvoorbeeld schade door de Wederpartij c.q. deelnemer veroorzaakt aan goederen van derden. Indien Spooktochtinleiden.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Spooktochtinleiden.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Spooktochtinleiden.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Spooktochtinleiden.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Spooktochtinleiden.nl aangeboden Spooktocht niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen 14 dagen na afloop van de Spooktocht, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Spooktochtinleiden.nl.

ARTIKEL 9. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de Spooktocht, waaronder de in dat kader vertelde verhalen mede begrepen, alsook op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan Spooktochtinleiden.nl. Het is verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de Website.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN

 1. Voor klachten over Spooktochtinleiden.nl kan de Wederpartij per e-mail contact opnemen met Spooktochtinleiden.nl.
 2. Klachten over Spooktochtinleiden.nl worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan behandeld. Indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk kan worden geantwoord, ontvangt de Wederpartij binnen die termijn een bevestiging van ontvangst, vergezeld met de mededeling binnen welke termijn de Wederpartij alsnog een inhoudelijke reactie zal ontvangen.
 3. Indien een klacht van een Consument over Spooktochtinleiden.nl niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen de Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen Partijen een gerechtelijk geschil mocht ontstaan, zullen Partijen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Spooktochtinleiden.nl aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

ARTIKEL 13. | LEIDSE (LUDWIG) LOET

 1. Bij het accepteren van de algemene voorwaarden of deelnemen aan de spooktocht geldt het volgende: “Met een pluim en een groet heten de deelnemers u welkom Leidse Loet. Bij hen bent u veilig, want uw vriendschap is hen heilig”.
 2. Spooktocht in Leiden is niet aansprakelijk voor de deelnemers die bovenstaande niet (volledig) is gecommuniceerd door de koper en/of beheerder van de spooktocht tickets.
 3. Spooktocht in Leiden is niet aansprakelijk voor enig (psychisch) leed nog materiele schade die de deelnemers door deze legende wordt toegedaan.